Memura 'işini dikkatli yap' şeklinde uyarı yazısı verilebilir mi? İşte Danıştay kararı

'İşini dikkatli ve özenli yap' diyen amirine dava açtı! Isparta'da görevli 3. sınıf emniyet müdürü, görevini daha dikkatli ve özenli yapması için yazı ile uyarıldı.Polis şefi, kendisine yapılan bu uyarı ve ikaz yazısını yargıya taşıdı.

KAMU 01.06.2022, 09:56 Editör
Memura 'işini dikkatli yap' şeklinde uyarı yazısı verilebilir mi? İşte Danıştay kararı

İdare Mahkemesi ise Kararında, verilmiş bir disiplin cezası bulunmaması nedeniyle ortada kesin ve yürütülebilir bir idari işlem bulunmadığını değerlendirerek davayı incelemeksizin reddetti.

Ancak Kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 12. Dava Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu.

Danıştay Kararında, 'her nekadar disiplin cezası niteliğinde olmasada memura yapılan ikaz ve uyarı özlük dosyasına konulduğundan ileride idarece takdir yetkisi kullanıldığı durumlarda dikkate alınmaktadır.Böylece de hukuki durumunda ciddi etkiler yapabilmektedir.' şeklinde değerlendirdi.

İçtihat Metni:


12.DD, 24.02.2010tarih, 2007/4200Esas, 2010/1065Karar

........

Dava, davacının 3. sınıf emniyet müdürü olan … hakkında disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmaması, dosyanın işlemden kaldırılması ve kendisi hakkında görevinde daha dikkatli ve duyarlı olması konusunda yazılı ikaz edilmesine ilişkin 12.3.2007 günlü, 2007/191 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Isparta İdare Mahkemesince verilen 24.5.2007 günlü, E:2007/1734, K:2007/761 sayılı kararıyla; davacının amirine disiplin cezası verilmemesine ilişkin kısmı hakkında davacının menfaatini etkilemediği gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine, kendisinin yazılı olarak ikaz edilmesine ilişkin kısmı için ise idari davaya konu olacak kesin ve yürütülebilir idari işlem niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuk ve idare hukukunun temel esaslarına aykırı olduğunu öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Davacının temyiz dilekçesinde, Mahkeme kararının; dava konusu… hakkında disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmayarak dosyasının işlemden kaldırılmasının ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmı hakkında ileri sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49/1.maddesinde belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında kararın bu kısmının bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Davanın, davacının görevinde daha dikkatli ve duyarlı olması konusunda yazılı ikaz edilmesine ilişkin kısmına gelince;

Davacının tutum ve davranışlarında daha dikkatli ve tutarlı davranması hususunda ikaz edilmesine ilişkin işlem her ne kadar disiplin cezası niteliği taşımasa da, davacının özlük dosyasına konulması karşısında davacı hakkında davalı idarenin takdir yetkisini kullanacağı çeşitli işlemlerde dikkate alınması olasılığı karşısında; davacının hukuki durumuna ciddi etkiler yapabileceği görüldüğünden söz konuşu işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olduğu açıktır.

Bu durumda uyuşmazlığın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının yazılı olarak ikaz edilmesine ilişkin uyuşmazlıkta idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu idari nitelikte bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, Isparta İdare Mahkemesince verilen 24.5.2007 günlü, E:2007/1734, K:2007/761 sayılı kararın… hakkında disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmaması, dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin kısmında usul ve hukuka aykırılık bulunmadığından davacının temyiz isteminin reddi ile kararın bu kısmının onanmasına davacının kendisi hakkında görevinde daha dikkatli ve duyarlı olması konusunda yazılı ikaz edilmesine ilişkin kısmı yönünden ise davacının temyiz isteminin kabulüyle kararın bu kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına,......

Özetle Danıştayın görüşü; Devlet memuruna yapılan, görevinde daha dikkatli ve duyarlı olması konusundaki yazılı ikaz, idari işlem niteliğindedir. Dava açıldığında esasa girilerek inceleme yapılmalıdır.Çünkü böyle bir yazı özlük dosyasına konulduğundan hukuki durumda ciddi etkiler yapabilmektedir.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
Vatandaş gözünden 4 hafta önce
Vatandaşa iyi hizmet etmeyen bir memuru amiri uyaramayacaksa o memur vatandaşı hiç takmaz.Bugün git yarın gel, salla başı al maaşı devam
20
açık