TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. Gereğim saygılarımla arz ederim. Veli AGBABA /Malatya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihi emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmediğinden, stajyer ve çırakların emeklilik tarihi uzamaktadır. Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilere ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır. 

5510 sayılı yasanın 38. Maddesine göre; çırak ve stajyerler ilk işe başladıklan tarihte uzun vadeli sigorta kolları kapsamma alınmamaktadır. 

5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 41. Maddesinde sigortalıların borçlanabileceği süreler belirtilirken doğum, askerlik, doktora ve uzmanlık öğrenimi, avukatlık stajı, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri gibi süreler borçlanma kapsamma dâhil edilmiş, aday çıraklık, çıraklık veya staj süreleri bu sürece dâhil edilmemiştir. 

Stajyer ve çıraklann ilk işe başlama tarihlerinin emeklilikte sigorta başlama tarihi olarak kabul edilmemesi bu kişilerin mağduriyetine sebep olmaktadır. Ayrıca geriye dönük borçlanma hakkının da tanınmaması mağduriyeti bir kat daha arttırmaktadır. Bu kişiler 08.09.1999 öncesi sigortalı olmaları durumunda hem ETY mağduru hem de ilk işe başlangıçlan sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediğinden emeklilikte, kademeli emeklilik sistemi ile birlikte ikinci kez mağdur olmalarım doğurmaktadır. îşbu kanun teklifi ile stajyer ve çıraklann emeklilik konusunda yaşadıkları hak kaybı ortadan kaldırılacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 31/05/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. Maddesinin birinci fıkrasına ek madde eklenerek; aday çuraklık, çıraklık veya staj sürelerine borçlanma hakkının tanınması amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir 
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

SOSYAL sigortalar VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4rinci Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ilave edilmiş ve mevcut Kanunun üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. "3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen çıraklar ile meslek liselerinde okumakta olduğu dönemde veya yükseköğrenimleri sırasmda zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri, Birinci fıkramn (k) bendinde geçen sürelerde borçlamiması halinde, çıraklık ve stajın başladığı tarih, uzun vadeli sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınır." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Memur emekli ikramiye farkına ilişkin doğru bilgiler Memur emekli ikramiye farkına ilişkin doğru bilgiler

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ