TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiküği Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Ömer Faruk GERGERLİOĞLU /Kocaeli Milletvekili 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Tarafıma iletilen mesajda; "Mülkiyet hakkı ve taşınmaz edinim konusu, yüzyıllardan buyana önemini koruyan konulardan biridir. Günümüzde ekonomik bayatımıza ve sosyalbayatımıza şekil veren taşınmazlara ait bet türlü tasarruf işlemlerini yapan Tapu Memurlarımafarklı unvanlar ile çalıştırılması çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Asırlardır Mülkiyet Hakkını güvence altında tutarak tapu işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren ve ülkemize önemli bir gelir sağlayan tapu müdürlüklerinin iş yoğunluğu günden güne arttığı gibi memurlar arasındaki ücret farkı da günden güne artmaktadır. 

Kamu-Sen'den memurlara seyyanen zam talebi Kamu-Sen'den memurlara seyyanen zam talebi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşrateşkilatında yer alan Tapu Müdürlüklerinde iş yükü, görev ve sorumluluklan aynı olan Bilgisayar İşletmeni, Memur, Kadastro Teknikeri, Tekniker, Veri Hazırlama Kontrol işletmem.Araştırmacı, Sözleşmeli Tekniker, Sözleşmeli Büro Personeli, Muhasebeci, Uzman, Teknisyen vb unvanlarla istihdam edilen personelin her birisi farklı ücret almaktadır. 

Mülkiyetin muhafızları olan tapu çalışanlannm 16 farklı ünvanda istihdam edilrnesi gelir adaletsizliği gibi ciddi bir soruna sebep olmaktadır. Medeni Kanun'un 1007. Maddesinden kaynaklanan strese,iş yoğunluğunun verdiği strese ve vatandaşların baskısına maruz kaldığımız gibi unvan farkından kaynaklanan adaletsiz ücret dağılımı da bizi derinden etkilemektedir. 

Tüm tapu memurları 4721 sayılı Medeni Kanun'un 1007. Maddesinden aym derece ve şartlarla sorumlu olmalarına rağmen bir birinden farklı maaş almaları hakkaniyet ilkesine ters düşmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün en önemli birimlerinden olan Tapu Müdürlüğü personellerinin üzerinden bulunan hukukî sorumluk, iş yükü, vatandaş(müşteri) baskısı yanı sıra aynca kendi aralarında bulunan adaletsiz ücret dağılımı çalışan motivasyonu olumsuz etkilemektedir. 

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşmede tapu memuruna "Tek Unvan" verilmesi ve unvan farklılıklarının giderilmesi karara bağlandığı halde ve bu karar Bakanımız sayın Murat KURUM imzasıyla CUMHURBAŞKANLIĞI ÎDARÎ ÎŞLER 'ne 07.07.2021 tarihinde 1838843 sayılı kararname taslağı ile gönderilmiş ancak bugüne herhangi bir olumlu sonuç alınamamıştır.

 Tapu Müdürlüklerinde iş barışının sağlanması ve iş performansın artırılması, eşit işe eşit ücret politikası uygulanması sadece tapuda tek unvan ile saglanabilir. Tapuda tek unvan getirilerek Hakkaniyet sağlanmalı, unvan karmaşası bitirilmeli, iş barışı korunmalı, aynı işi yapanlar arasındaki maaş farkı giderilmeli ve gelir adaleti sağlanmalıdır. 

Geldiğimiz süreçte Tapu Müdürlüklerinde Adaletin sağlanması için tapuda Tek Ünvan uygulamasımn getirilmesi zaruret derecesine gelmiştir.." ifadeleri yer almaktadır. 

Bu bağlamda; 

1) Yukarıda bahsi geçen ifadeler doğru mudur? 

2) Konu ile ilgili bakanlığınıza ulaşmış başvuru var mıdır? 

3) Konu ile ilgili bakanlığınızın yapmış olduğu çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?